Line URL
Line URL
Line URL

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด

     โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2539 โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ผู้รับเหมาเกิดความต้องการสินค้าในกลุ่มปูนสำเร็จรูปที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งในยุคนั้นการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการใช้ปูนซีเมนต์เขียว ที่ต้องการผสมทรายและหินเพิ่มเติม ทำให้งานที่ส่งมอบเกิดความล่าช้า อีกทั้งคุณภาพของงานผนังที่ได้มีความหยาบกร้าน, มีรอยแตกร้าว, ต้องแก้งานและมักไม่ผ่านการตรวจรับ

     เมื่อมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ผู้บริหารของทางไวท์คลาวน์ซึ่งมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญทางด้านสูตรเคมีการผลิตสินค้า และการสร้างเครื่องจักรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงโอกาส และความก้าวหน้าในการสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกในการทำงานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ขึ้นที่จังหวัดราชบุรี

     ถ้ากล่าวถึงปูนสำเร็จรูปหรือปูนมอร์ตาร์ โรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ถือเป็นโรงงานปูนชั้นนำในประเทศไทย ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นปูนก่อ-ฉาบอิฐมวลเบา ,กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง, ปูนสกิมโค้ท และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในตลาดให้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     จากความไว้วางใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการปูนสำเร็จรูปที่มีให้เรามาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้เราตระหนักและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการคิดค้นพัฒนาสูตรและผลิตปูนสำเร็จรูปคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ "สิงห์ มอร์ตาร์"

COMPANY

ลำดับเหตุการณ์

section icon

พ.ศ. 2539 :
ก่อตั้ง บริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด

section icon

พ.ศ. 2542 :
ขยายไลน์การผลิตรองรับการเติบโต

section icon

พ.ศ. 2559 :
เปิดโรงผลิตที่ 2 โดยใช้ระบบออโตเมชั่น

section icon

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน :
ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ สิงห์ มอร์ตาร์ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันเเละอนาคต

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของธุรกิจการก่อสร้างที่ทันสมัย

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล และตรงต่อความต้องการรวมถึงการบริการที่ประทับใจในทุกมิติของการส่งมอบสินค้า

พันธกิจ

บริษัทมีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรายให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาสินค้าที่มีนวัติกรรมทันสมัย มีระบบการผลิต-ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเกิดความต้องการ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการปฎิบัติงานของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรให้เป็นไปตามมาตราฐานอุตสาหกรรม

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล และตรงต่อความต้องการรวมถึงการบริการที่ประทับใจในทุกมิติของการส่งมอบสินค้า

Rizki Sadig